Eminhaber.Org
Ana Sayfa SİYASET 24 Nisan 2013

Erbakanlar Ak Şaçlılara Karşı

Bir sü­re­dir yönetim ile Fa­tih Er­ba­kan ara­sın­da süren kav­ga, sos­yal pay­la­şım si­te­si­ne ka­dar yan­sı­dı. Er­ba­ka­n’­ın kı­zı Zey­nep Er­ba­kan, fa­ce­bo­ok he­sa­bın­dan Mustafa Ka­ma­lak, Oğuzhan Asil­türk, Şevket Ka­zan ve ba­ba­sı­nın es­ki me­sa­i ar­ka­daş­la­rı­na ağır suç­la­ma­lar­da bu­lun­du. İş­te Zey­nep Er­ba­ka­n’­ın pay­laş­tı­ğı ba­zı me­saj­lar:

‘Servetleri nasıl oldu?’

– Ha­yat­la­rı bo­yun­ca tek ge­lir­le­ri mil­letve­ki­li maa­şı olan­la­rın ser­vet­le­ri ne­dir? Bu ser­vet sa­de ma­aş­la na­sıl ya­pıl­dı?

– Bal­gat şak­şak­çı­la­rı­na ema­net edi­len şir­ket­ler ba­tar­ken on­la­rın yö­ne­ti­ci­si olan mev­cut şak­şak­çı­la­rın ser­vet­le­rin­de bir ar­tış ol­du mu?

– GİM­TAŞ Mar­ket­le­ri pro­je­si de Bal­gat­çı şak­şak­çı­lar ta­ra­fın­dan da­ha baş­la­ma­dan ba­tı­rıl­dı. Bu­nun he­sa­bı­nı kim ve­re­cek?

– Elif Hay­van­cı­lık AŞ Oğuz­han Asil­tür­k’­ün ema­ne­ti­ne ve­ril­miş­ti, bu da bat­tı. Bu fir­ma­nın akı­be­ti­ni kim so­ra­cak?

– BU­RAK A.Ş. Şev­ket Ka­zan adı­na ku­ru­lan ve par­ti­yi fi­nan­se eden şir­ket­ti. Akı­be­ti ne­dir? Ka­zan he­sa­bı­nı ve­re­cek mi?

‘Çakaldan korkmayız’

– Bal­gat dik­ta­sı çö­kü­şün ver­di­ği acıy­la sa­ğa so­la sal­dır­ma­ya de­vam edi­yor. Er­ba­ka­n’­ın Er­do­ğan ile gö­rüş­me­si ta­ma­men ya­lan bir ha­ber­dir.

– Teş­ki­lat­lar elin­de­ki 1 ek­me­ğin ya­rı­sı­nı par­ti­ye ve­rir­ken Ge­nel Mer­kez Yö­ne­ti­ci­le­ri ve Ge­nel Bşk. yar­dım­cı­la­rı bu teş­ki­lat­tan ma­aş mı alı­yor?

– Fa­tih Er­ba­kan İnö­nü Sta­dı’n­da­ki kut­la­ma­la­ra ka­tıl­dı fa­kat uy­gu­la­nan am­bar­go ge­re­ği is­mi anons edil­me­di, TV5 gös­ter­me­di, Mil­li Ga­ze­te yaz­ma­dı.

– AKP, Saa­det ve HAS Par­ti’­de­ki Mil­li Gö­rüş­çü­ler en kı­sa za­man­da 2. Er­ba­kan li­der­li­ğin­de ay­nı ça­tı al­tın­da top­la­na­cak.

– Bir el Sa­ade­t’­i inan­dı­ğı bütün de­ğer­ler­den hızla uzak­laş­tı­ra­rak “ı­lım­lı­” ha­le ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yor.

– Bu or­man­dan geç­me­ye ka­rar ver­diy­sek ça­kal­lar­dan da kor­ku­muz yok de­mek­tir.

Yorumlar

Tasarım | Enba