Eminhaber.Org
Ana Sayfa EKONOMİ, MANŞETLER, SULTANGAZİ 22 Ekim 2017

İBB’den Sultangazi Cebeci’de 5 milyon TL’ye satılık arsa!

İBB’den Sultangazi Cebeci’de 5 milyon TL’ye satılık arsa!
Ali Baba Halı Yıkama

İBB, Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki arsasını ihale ile satışa sunuyor. İhale 15 Kasım’da gerçekleşecek..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde yer alan arsa ihale usulü ile satılıyor. Toplam muhammen bedeli 5 milyon TL olarak belirlenen arsa için ihale, 15 Kasım 2017 tarihinde yapılacak.

 TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 – Encümen Kayıt No            :  3383

2 – Taşınmaza Dair Bilgiler:

 1. a) İli : İstanbul
 2. b) İlçesi : Sultangazi
 3. c) Mahallesi : Cebeci
 4. d) Pafta No : —
 5. e) Ada No : 2335
 6. f) Parsel No : 2
 7. g) Yüzölçümü : 1. 450 m²
 8. h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı

ı) Hâlihazır    :  Boş

 1. j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok
 2. k) İmar Durumu : T2 Ticaret Alanı
 3. l) Cinsi : Arsa

3 – Muhammen Bedeli     :  5.075.000.-TL

4 – Geçici Teminatı     :     152.250.- TL

5 – İhale Tarihi ve Saati           :  15 Kasım 2017 – 13:00

6 – İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İSTANBUL

7 – İhale Usulü        :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8 – İhale şartnamesi    :  Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL

Tel: 0 212 455 33 88 Fax: 0 212 449 51 33

9 – Şartname Bedeli                :  100.-TL

10 – İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

 1. a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
 2. b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
 3. c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
 4. d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.
 5. e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
 6. f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
 7. g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
 8. h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

11 – İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

12 – Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

13 – Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.

14 – İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir

Tasarım | Enba